×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Disclaimer

image
Vogelbescherming Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's. Hierdoor krijgen wij een beeld van onder andere het aantal bezoekers, hun interesses en uit welk deel van het land ze komen, welke pagina's bekeken worden en hoe vaak en hoe lang ze op de website blijven. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, maakt deze website gebruik van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Op onze site worden deze gegevens alleen gebruikt om het u als bezoeker makkelijker te maken. Lees meer in onze cookieverklaring

Vragen

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u richten aan ons Servicecentrum via 030-6937700. Uiteraard helpen wij u ook als u een klacht heeft. Daarnaast zijn wij verplicht u te wijzen op een mogelijkheid om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring/ disclaimer.

Wet Natuurbescherming

Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming:

Voor alle wilde planten- en diersoorten geldt een algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat: a) handelingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende dieren en planten achterwege moeten worden gelaten, dan wel, b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen te treffen om die gevolgen te voorkomen, of c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Alle van nature in het wild levende vogels, hun eieren, nesten en rustplaatsen zijn strikt beschermd. Het is verboden de dieren te vangen, doden of verstoren en hun eieren, nesten en rustplaatsen weg te nemen of vernielen. Schade bij bouw- en renovatiewerkzaamheden kan deels worden voorkomen door buiten het broedseizoen te werken. Bij vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd (zoals gierzwaluw, huismus, ooievaar, kerkuil en steenuil) is meestal een ontheffing van de betreffende provincie nodig.

Alle vleermuizen en hun verblijven zijn strikt beschermd. Het is verboden de dieren te vangen, doden of verstoren en hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen weg te nemen of vernielen. Wanneer zo'n soort of verblijfplaats op de locatie van een bouwproject voorkomt, is meestal een ontheffing van de betreffende provincie nodig.

Van deze beschermde soorten zijn gierzwaluw en huismus, en gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis de meest aan bebouwing gebonden soorten en zijn daarom in de checklist opgenomen. Echter ook andere beschermde en niet-beschermde soorten kunnen gebruik maken van (stedelijke) bebouwing.

Bij bepaalde renovatiewerkzaamheden (projecten met het NOM Keur) kan worden gewerkt volgens de gedragscode Natuurinclusief Renoveren.

Duurt een bouwproject lang, of liggen activiteiten op (een gedeelte van) de bouwgrond voor langere tijd stil? Dan bestaat de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor tijdelijke natuur of te werken volgens de gedragscode Tijdelijke Natuur, waarmee kan worden voorkomen dat het project in een later stadium vertraging oploopt.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief